Croeso i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

image58

Welcome to the National Botanic Garden of Wales


Mae gwaith yr Ardd yn cael ei dyfarnu trwy ei ymroddiad i les pobl, planhigion a’r blaned trwy “Cadwraeth, Addysg, Ysbrydoliaeth” a’i genhadaeth i ymroddi i ymchwil a chadwraeth bioamrywiaeth, i gynaliadwyedd, addysg gydol oes a mwynhad yr ymwelydd.

Agorodd yr Ardd ym mis Mai 2000 fel un o dri phrosiect eiconig y Mileniwm yng Nghymru.  Dyma’r unig un y tu allan i brifddinas y wlad, sy’n cynnwys parcdir hanesyddol (Neuadd Middleton) sy’n cwmpasu 560 erw ac yn ymgorffori Gwarchodfa Natur Genedlaethol a fferm organig, yn ogystal â bod yn arddangosfa ar gyfer rhai o blanhigion mwyaf prin y byd.


The Garden’s work is determined by its dedication to the well-being of people, plants and the planet through “Conservation, Education, Inspiration” and its mission to dedicate itself to the research and conservation of biodiversity, to sustainability, lifelong learning and the enjoyment of the visitor.

The Garden opened in May 2000 as one of three iconic Millennium projects in Wales. It is the only one outside the nation’s capital, occupying historic parkland (Middleton Hall) covering 560 acres and incorporating a National Nature Reserve and organic farm, as well as being a showcase for some of the world’s most endangered plants.


image59


Hi yw’r ardd fotaneg genedlaethol gyntaf i gael ei chreu yn y mileniwm newydd ac, yn yr 17 mlynedd ers iddi agor, yw’r ardd yr ymwelir â hi fwyaf yng Nghymru – dros 2.5 miliwn yn barod.  Mae’n ymgorffori’r hen a newydd, gyda nodweddion o’r 18fed ganrif wedi’u gosod ochr yn ochr â’r Tŷ Gwydr Mawr un-rhychwant, dyfodolaidd a gynlluniwyd gan yr Arglwydd Norman Foster.  Mae hwn bellach yn dirnod rhyngwladol i Gymru.


It was the first national botanic garden of the new Millennium and, in 17 years, has received more than 2.5 million visitors. It embodies the old and new, with 18th century features set alongside the futuristic, single-span Great Glasshouse designed by Lord Norman Foster. This is now an international landmark for Wales. 

image60

Find out more . . .

The Garden is situated 10 minutes from the M4 and 2 minutes from the A48 in Carmarthenshire, mid way between Cross Hands and Carmarthen.

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

For more details of how to get there, opening hours, making a visit and much more  - - - - click on the link below